Όχημα

 Διαδικασία Αποζημίωσης Οχήματος

Βήμα 1 - Αναγγελία περιστατικού

Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο αυτοκίνητό σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω της υπηρεσίας φροντίδας ατυχήματος Interamerican, που λειτουργεί όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο,
στο τηλέφωνο (+30) 216 4004 170.

β) Μέσω επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας:

 • Τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 216 4004 160.
 • Στο email claims@m2.gr
 • Με fax στο (+30) 216 4004 198

γ) Μέσω του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή.

Μιλώντας με τον συνεργάτη μας, μας γνωστοποιείτε:

 • Τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος
 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Τι ακριβώς συνέβη
Βήμα 2 - Ανάθεση σε ειδικό

Πραγματογνώμονας:

Όταν υπάρχουν ζημιές χωρίς τραυματισμό, η ανάθεση για την εκτίμηση των ζημιών γίνεται σε πραγματογνώμονα από την εταιρεία.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε συνεργείο επισκευής που επιλέγει ο ασφαλισμένος, ή σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο.

Γιατρός

Σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός και αν κρίνεται απαραίτητο, γίνεται ανάθεση σε γιατρό για να δώσει ιατρική γνωμάτευση.

Βήμα 3 - Αποστολή εγγράφων στην εταιρεία

Για οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να αποστείλετε στην εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα που αντιστοιχούν στην κατηγορία της ζημιάς.

Η αποστολή μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, Πίνδου 56-58, Χαλάνδρι 152 33.
 • Με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims@m2.gr
 • Με Fax, στο (+30) 216 4004 198
Βήμα 4 - Ανακοίνωση απόφασης

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας γίνει πρόταση αποζημίωσης ή να συζητηθεί η αιτιολογημένη άρνηση πληρωμής.

Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (email), είτε με επιστολή. Προϋπόθεση για το συγκεκριμένο βήμα είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα.

Βήμα 5 - Κατάθεση ποσού

Μετά την πρόταση αποζημίωσης και αφού συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένου το ποσό, η εταιρεία καταθέτει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό, στο όνομα του δικαιούχου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει:

 • Να προσκομίσετε στην εταιρεία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς, την υπογεγραμμένη εξοφλητική απόδειξη, φωτοτυπία ταυτότητας και την εξουσιοδότηση/πληρεξούσιο, σε περίπτωση που δεν υπογράφει την εξοφλητική ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
 • Να έχετε συμφωνήσει στο προταθέν από την εταιρεία ποσό.
 • Nα γνωστοποιήσετε μέσω mail στο claims@m2.gr τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.