Όχημα

 Διαδικασία Αποζημίωσης Οχήματος

Βήμα 1 - Αναγγελία περιστατικού

Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο αυτοκίνητό σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω της υπηρεσίας φροντίδας ατυχήματος Interamerican, που λειτουργεί όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο,
στο τηλέφωνο (+30) 216 4004 170.

β) Μέσω επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας:

 • Τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 216 4004 160.
 • Στο email claims@m2.gr
 • Με fax στο (+30) 216 4004 198

γ) Μέσω του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή.

Μιλώντας με τον συνεργάτη μας, μας γνωστοποιείτε:

 • Τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος
 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Τι ακριβώς συνέβη

Πραγματογνώμονας:

Όταν υπάρχουν ζημιές χωρίς τραυματισμό, η ανάθεση για την εκτίμηση των ζημιών γίνεται σε πραγματογνώμονα από την εταιρεία.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε συνεργείο επισκευής που επιλέγει ο ασφαλισμένος, ή σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο.

Γιατρός

Σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός και αν κρίνεται απαραίτητο, γίνεται ανάθεση σε γιατρό για να δώσει ιατρική γνωμάτευση.

Για οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να αποστείλετε στην εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα που αντιστοιχούν στην κατηγορία της ζημιάς.

Η αποστολή μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, Πίνδου 56-58, Χαλάνδρι 152 33.
 • Με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims@m2.gr
 • Με Fax, στο (+30) 216 4004 198

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας γίνει πρόταση αποζημίωσης ή να συζητηθεί η αιτιολογημένη άρνηση πληρωμής.

Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (email), είτε με επιστολή. Προϋπόθεση για το συγκεκριμένο βήμα είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα.

Μετά την πρόταση αποζημίωσης και αφού συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένου το ποσό, η εταιρεία καταθέτει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό, στο όνομα του δικαιούχου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει:

 • Να προσκομίσετε στην εταιρεία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς, την υπογεγραμμένη εξοφλητική απόδειξη, φωτοτυπία ταυτότητας και την εξουσιοδότηση/πληρεξούσιο, σε περίπτωση που δεν υπογράφει την εξοφλητική ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
 • Να έχετε συμφωνήσει στο προταθέν από την εταιρεία ποσό.
 • Nα γνωστοποιήσετε μέσω mail στο claims@m2.gr τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.