Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και η επεξεργασία τους διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  216 4004 132

Ασκήστε τα Δικαιώματά σας (Αιτήσεις):